Huishoudelijk Reglement

 

Algemeen:

A. Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem overhandigd wordt.

B. Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via de trainer voorgelegd aan het bestuur.

 

1. Houding:

 

A. Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, de afgevaardigden, bestuur, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek.

We dulden geen grofheden.

 

B . Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verloren wedstrijd).

Dit is ook geldig bij een overtreding.

 

C. In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk.

Conflicten kunnen echter ten allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden.

 

D. Vreugde en beleving van de voetbalsport primeert op het resultaat.

 

2. Stiptheid:

 

A . Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig persoonlijk de trainer.

 

B Voor training ben je stipt op het uur van de training op het veld aanwezig.

Minstens 15 minuten voor de training in de kleedkamer.

 

C. Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk 30 min. voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig.

 

D . Bij uitwedstrijden komt men stipt op het afgesproken tijdstip samen. Indien een speler rechtstreeks naar het voetbalveld van de tegenstrever rijdt, vragen wij de trainer hiervan tijdig te verwittigen.

 

3. Gebruik van de kleedkamers:

 

A . De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Er wordt in geen geval afval achtergelaten, ook niet op de terreinen !

 

B. Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches. Met voetbalschoenen aan mag de kantine niet betreden worden.

 

C De kleedkamers worden door de spelers zelf in een beurtrolsysteem gereinigd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainer

 

D Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde.

 

F. Uiterlijk 15 min. na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.

 

G. Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers!

 

H. De sleutel(s) van de kleedkamer worden door de trainers bewaard.

 

4. Kleding en materiaal:

 

A. Kledij wordt gratis aan de spelers bezorgd en deze dienen ze zelf te onderhouden. Keepers krijgen extra 1 paar handschoenen/seizoen. Als de maat niet meer passend is, kan nieuwe kledij voorzien worden mits bijpassen van 50 % door de speler.

De kledij blijft eigendom van de club en dient teruggegeven bij het verlaten van de club.

 

B. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.

 

C. Voetbalschoenen met vaste studs worden ook door de speler zelf aangeschaft.

 

D. Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.

 

E. Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg voor een regenvestje en een lange broek tijdens de winterperiode.

 

F. Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden

 

G. Na de wedstrijden of trainingen wordt het materiaal terug ordelijk op zijn plaats gezet. Iedereen helpt daaraan.

 

5. Sportinfrastructuur:

 

Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.

Specifiek voor de terreinen in Kalfort naast de spoorweg : ballen die buiten het terrein terecht komen, worden nooit maar dan ook nooit teruggehaald door spelers. Ballen in de tuin van de buren laten we liggen.

 

6. Verzekering:

 

A. Teneinde alle rechten op verzekering tegen sportongevallen te behouden, dienen lidgelden tijdig = voor het seizoensbegin, betaald te zijn. Zo niet kan niet deelgenomen worden aan sportactiviteiten.

 

B. Binnen de week na een ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de geneesheer en de betrokken speler, worden overhandigd in de club.

 

7. Lidgeld:

 

A . Dit lidgeld wordt per seizoen bepaald.

 

B. Niet betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee.

 

C. Betalingen voor andere activiteiten dienen ook stipt tegen de vooropgestelde datum betaald te worden.

 

8. Vervoer:

 

A. De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.

 

B. We vertrekken stipt op het afgesproken uur en plaats.

 

C. Wie rechtstreeks rijdt verwittigt steeds de trainer.

 

9. Ouders:

 

Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het G Voetbal . We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER trachten te gedragen en dit IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

Wat wij verwachten van de ouders:

 

A. Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter.

 

B . Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

 

C. Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.

U vervult immers een voorbeeldfunctie!

 

D. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten.

Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders .

De trainer zal ervoor zorgen dat iedere speler voldoende aan bod komt .

 

E . Wij vragen ook uw kind niet te straffen door, het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden, voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter.

 

F. Het betalen van spelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is uit den boze.

 

G. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen aan trainer of bestuur.

 

H. Voor vragen of problemen i.v.m.  het sportieve kan je steeds terecht bij de trainer. Voor extra sportieve vragen kan je de bestuursleden contacteren.

 

I. Geen ouders in de kleedkamers gewenst

 

10. Sancties:

 

Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement, kunnen respectievelijk door de trainer in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de werking van de G ploeg.

Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, spelers en ouders te bevorderen.

 

11. Discretieplicht

 

Elk lid van de afdeling verklaart zich aan de volgende bepalingen te houden bij het verwerken, opvragen of anderzijds behandelen van persoonsgegevens in opdracht van of in samenwerking met S-Sport // Recreas.

 

Het lid van de afdeling verbindt er zich hiermee toe:

 

 alles wat door haar/zijn werkzaamheden niet als “publieke” informatie of “publieke informatiesystemen” is toevertrouwd of wat als zodanig ter kennis is gekomen en alles waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat het andere dan als “publieke informatie” geclassificeerde informatie betreft, aan niemand buiten het kader van haar/zijn opdracht te verspreiden, reproduceren, zelf bijhouden of ter beschikking stellen aan derden;

 

 zich alleen toegang te verschaffen tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de haar/hem toevertrouwde opdracht, zich met andere woorden discreet en loyaal op te stellen bij het raadplegen van gegevens;

 

 de gegevens waarvan zij/hij kennis heeft genomen, alleen toe te vertrouwen aan anderen in de mate dat dit voor de uitvoering van haar/zijn opdracht noodzakelijk is en op voorwaarde dat de persoon aan wie deze gegevens kenbaar worden gemaakt bevoegd is er kennis van te nemen;

 

 de toegangscodes en/of wachtwoorden om zich toegang tot de gegevens te verschaffen niet kenbaar te maken;

 

 alle verbintenissen na te leven die zij/hij moet nakomen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, indien persoonsgegevens betrokken zijn bij het uitvoeren van de haar/hem toevertrouwde opdracht;

 

 enkel, in het kader van de activiteiten in opdracht van of in samenwerking met S-Sport // Recreas, de gegevens op te vragen en/of te verwerken waar S-Sport // Recreas expliciete instructies over geeft. Deze instructies dienen ook opgevolgd te worden.

 

Deze vertrouwelijkheidsplicht blijft ook na beëindiging van het samenwerkingsverband tussen S-Sport // Recreas en het lid van de afdeling voortbestaan.

 

Het lid van de afdeling is zich ervan bewust dat (straf-)sancties kunnen worden opgelegd indien vertrouwelijke informatie wordt aangewend voor andere doeleinden dan voor de uitoefening van haar/zijn opdracht of ingeval van misbruik van deze vertrouwelijke informatie.